EMOCJE GWARANTOWANE

JUKE

 • WYRAŹ SIEBIE W RUCHU
 • DYNAMICZNA KONTROLA
 • ZAAWANSOWANA PERSONALIZACJA

od 64 400 

juke 01
juke 02
juke 03
juke 04

POCZUJ WYGODĘ ZACHWYCAJĄCEJ STYLISTYKI WNĘTRZA NISSANA JUKE

Nis­san Design Stu­dio pozwoli Ci nadać swo­jemu cros­so­ve­rowi Juke indy­wi­du­alny cha­rak­ter za pomocą całej gamy pakie­tów per­so­na­li­za­cyj­nych. Nadaj oso­bo­wość swemu autu, doda­jąc do jego efek­tow­nego stylu wykoń­cze­nie w swoim ulu­bio­nym kolo­rze, mate­riale, pro­filu i nie tylko – nie wspo­mi­na­jąc już o dobie­ra­nych 18-calo­wych fel­gach ze sto­pów metali lek­kich.

 • Tech­no­lo­gia Nis­sanConnect
 • Otwie­rany szy­ber­dach
 • Głę­bo­kie fotele ana­to­miczne
 • 40% więk­szy bagaż­nik

OPTYMALNA MOC SILNIKA

Ronimy wszystko, by zapew­nić Ci sil­nik, jakiego potrze­bu­jesz. Masz do wyboru: ben­zy­nowy sil­nik 1,6 o mocy 94 KM, ben­zy­nowy sil­nik 1,6 z prze­kład­nią Xtro­nic o mocy 117KM lub 1,5dCi o mocy 110 KM lub nowy sil­nik DIG-T o mocy 115KM i 190 Nm momentu obro­to­wego. Możesz także wybrać dyna­miczny sil­nik DIG-T o mocy 190KM lub nawet jed­nostkę o mocy 218 KM w modelu JUKE NISMO RS. Tech­no­lo­gia Stop/Start jest już stan­dar­dem w wer­sjach z ręczną skrzy­nią bie­gów w sil­ni­kach 1,5dCi, DIG-T 115 oraz DIG-T 190. Nasze nowe sil­niki DIG-T zostały zapro­jek­to­wane przez naj­lep­szych inży­nie­rów, by Twoja jazda była jesz­cze przy­jem­niej­sza i bar­dziej oszczędna. Tra­dy­cyjne sys­temy napędu na wszyst­kie koła (AWD) roz­dzie­lają moc samo­chodu pomię­dzy przed­nie i tylne koła. W mode­lach Nis­sana Juke wypo­sa­żo­nych w inte­li­gentny napęd 4×4-i moc prze­ka­zy­wana jest rów­nież odpo­wied­nio mię­dzy poszcze­gól­nymi kołami z tyłu.

ZAAWANSOWANE BEZPIECZEŃSTWO

Juke chroni Cię przed nie­spo­dzian­kami na dro­dze. Dzieje się tak za sprawą zawar­tego w nim peł­nego pakietu tech­no­lo­gii Nis­san Safety Shield, obej­mu­ją­cych sys­tem ostrze­ga­nia o nie­za­mie­rzo­nej zmia­nie pasa ruchu, sys­tem wykry­wa­nia poru­sza­ją­cych się obiek­tów oraz ostrze­że­nie o obiek­tach w mar­twym polu. Rozwią­za­nia te wyko­rzy­stują kamery i czuj­niki do moni­to­ro­wa­nia oto­cze­nia.

 • Nis­sanConnect
 • Moni­tor pano­ra­miczny
 • System ostrze­ga­nia o poje­ździe w mar­twym punk­cie
 • System ostrze­ga­nia przed zjaz­dem z pasa jezdni
 • Tech­no­lo­gia All Mode 4×4-I z sys­temem kon­troli momentu obro­to­wego (TVS)

Pierwsza na świecie zintegrowana wielofunkcyjna kamera 360º

Nis­san zapre­zen­to­wał naj­now­szą inno­wa­cję dla kie­row­ców spra­gnio­nych przy­gody. Juke­Cam to pierw­szy na świe­cie zin­te­gro­wany wie­lo­funk­cyjny reje­stra­tor jazdy 360º, który w kilka sekund można zmie­nić w kamerę spor­tową. Dzięki dwóm spe­cjal­nym uchwy­tom — jed­nym zin­te­gro­wanym z deską roz­dziel­czą cros­so­vera Nis­sana Juke i dru­gim przy­mo­co­wa­nym do kasku — Juke­Cam dosko­nale nadaje się do fil­mo­wa­nia przy­gód kie­rowcy w każ­dej sytu­acji. Z jed­nej strony mate­riał nagrany przez reje­stra­tor jazdy może oka­zać się przy­datny przy ubie­ga­niu się o wypłatę odszko­do­wa­nia, z dru­giej – użyt­kow­nik może nagry­wać swoje wyczyny na stoku, w powie­trzu, na gór­skim szlaku lub w innych sytu­acjach, w któ­rych oso­bi­sta kamera spor­towa jest nie­zbęd­nym wypo­sa­że­niem.

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną