ENERGETYZUJĄCE DOŚWIADCZENIE Z JAZDY

MICRA

  • MISTRZ MIEJSKIEJ JAZDY
  • WYRAŹ SIEBIE
  • EKSPRESYJNY CHARAKTER

od 45 990 

MICRA 01
MICRA 02
MICRA 03
MICRA 04
MICRA 05

PONAD TWOJE OCZEKIWANIA

Nowego Nis­sana Micra można opi­sać jed­nym sło­wem – rewo­lu­cyjny. Piąta gene­ra­cja modelu, któ­rego euro­pej­ska histo­ria sięga 1983 roku, sta­nowi ogromny krok naprzód w porów­na­niu do poprzed­nika i wcze­śniej­szych trzech nie­zwy­kle popu­lar­nych gene­ra­cji.

  • Dyna­miczne linie, wyra­zi­sta sty­li­styka nadwo­zia
  • Atrak­cyjne wnę­trze wykoń­czone wyso­kiej jako­ści mate­ria­łami, pełne naj­lep­szych w seg­men­cie tech­no­lo­gii
  • Zapro­jek­to­wany spe­cjal­nie do tego modelu sys­tem nagło­śnie­nia BOSE Per­so­nal, obej­mu­jący mię­dzy innymi gło­śniki umiej­sco­wione w zagłówku fotela kie­rowcy
  • Zwrot­ność i dyna­mika połą­czona z pew­no­ścią i bez­pie­czeń­stwem pro­wa­dze­nia
  • Trzy dyna­miczne i wydajne sil­niki o nie­wiel­kiej pojem­no­ści
  • Pięć wer­sji wypo­sa­że­nia, wyra­zi­ste kolory nadwo­zia oraz sze­roki pro­gram per­so­na­li­za­cji

ZWINNOŚĆ I PEWNOŚĆ JAZDY

Nowy Nis­san Micra to wyzwa­nie posta­wione stan­dar­dom pro­jek­to­wa­nia małych samo­cho­dów w zakre­sie sty­li­styki, kom­fortu i osią­gów. Klu­czem do zro­zu­mie­nia atrak­cyj­no­ści nowego Nis­sana Micra jest jego musku­larne, wyra­zi­ste nadwo­zie, które nadaje nowy kie­ru­nek roz­wo­jowi tego modelu. Współ­cze­sne wzor­nic­two oraz ele­gan­cję można odna­leźć także wewnątrz: kabina odz­na­cza się wysoką jako­ścią wykoń­cze­nia w dwóch odcie­niach, z wyko­rzy­sta­niem mięk­kich w dotyku mate­ria­łów.
Roz­staw osi jest o 75 mm dłuż­szy niż w poprzed­nich gene­ra­cjach, dzięki czemu nowa Micra przo­duje wśród samo­cho­dów z tego seg­mentu pod wzglę­dem ilo­ści miej­sca wygo­spo­da­ro­wa­nego dla osób sie­dzą­cych z przodu pojazdu.

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

Nowy Nis­san Micra jest także lide­rem tech­no­lo­gii: ofe­ruje kilka sys­temów wspo­ma­ga­ją­cych jazdę, które są nowo­ścią nie tylko w modelu Micra, ale i w całym seg­men­cie. Do tych tech­no­lo­gii należy sys­tem inte­li­gent­nej inter­wen­cji przy nie­za­mie­rzo­nej zmia­nie pasa ruchu, który w razie potrzeby deli­kat­nie kory­guje tor jazdy samo­chodu. Ta zaawan­so­wana tech­no­lo­gia asy­stu­jąca kie­rowcy pomo­gła mode­lowi Micra zdo­być cztery gwiazdki w pre­sti­żo­wym teście Euro NCAP. W Wiel­kiej Bry­ta­nii przy­znano w tym teście aż pięć gwiaz­dek.

BOGATA OFERTA PERSONALIZACJI

Do nowego modelu Micra przy­go­to­wano także sze­roki wybór opcji per­so­na­li­za­cji, obej­mu­jący m.in. sze­reg eks­klu­zyw­nych ele­men­tów sty­li­za­cji nadwo­zia i wnę­trza w ele­ganc­kich, nowo­cze­snych kolo­rach.
Nowa Micra to pojazd, który dosko­nale się pro­wa­dzi. Zapew­nia pewną jazdę przy zacho­wa­niu peł­nej rów­no­wagi pomię­dzy zwin­no­ścią, dyna­miką oraz poczu­ciem bez­pie­czeń­stwa, jakie towa­rzy­szy kie­rowcy dzięki prze­wi­dy­wal­no­ści zacho­wa­nia samo­chodu.

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną