BARDZIEJ INTELIGENTNY NIŻ KIEDYKOLWIEK

NAVARA

  • MOCNY NA DRODZE
  • PICKUP 4X4
  • WYTRZYMAŁOŚĆ I INTELIGENCJA

od 128 750 

NAVARA 01
NAVARA 02
NAVARA 03
NAVARA 04

DESIGN I FUNKCJONALNOŚĆ

Spor­towa sty­li­styka przodu, kabina pasa­żer­ska z peł­nym wypo­sa­że­niem, wyjąt­kowo solidna kon­struk­cja oraz nie­zwy­kłe moż­li­wo­ści dla miło­śni­ków dyna­micz­nej jazdy w tere­nie. Uroda i ciężka praca idą w parze – Navara łączy cie­kawą sty­li­stykę z wła­sno­ściami użyt­ko­wymi: wyso­kość nadwo­zia i posze­rzone otwory nad­koli zapew­niają więk­szy prze­świt i lep­sze wła­ści­wo­ści przy jeździe na nie­rów­nym tere­nie. Bar­dzo solidne podwo­zie jest oparte na ramie z bel­kami poprzecz­nymi i cha­rak­te­ry­zuje się duża wytrzy­ma­ło­ścią na roz­cią­ga­nie.

PRAKTYCZNA POWIERZCHNIA

Nis­san Navara posiada naj­bar­dziej prak­tyczny kształt powierzchni zała­dun­ko­wej w swo­jej kla­sie, ponie­waż pomię­dzy nad­ko­lami zapew­niono znacz­nie ponad metr prze­strzeni użyt­ko­wej. Tam, gdzie jest to dozwo­lone pra­wem, można opu­ścić tylną klapę, wydłu­ża­jąc w ten spo­sób powierzch­nię zała­dunku o pra­wie 2 metry w przy­padku wer­sji Double Cab i o pra­wie 2,4 m w przy­padku wer­sji King Cab. Ulep­szony kształt opły­wo­wego, ruro­wego bagaż­nika dacho­wego (stan­dard w wer­sji LE i V6) redu­kuje opór wia­tru. Nośność bagaż­nika wynosi 56 kg. Drugi rząd sie­dzeń w kabi­nie Double Cab można zło­żyć w pro­por­cji 60/40, a pomy­słowy sys­tem skła­da­nia two­rzy jesz­cze wię­cej prze­strzeni na bagaż.

SYSTEM C-CHANNEL

System C-Chan­nel z szy­nami opar­tymi na nowa­tor­skim pro­jek­cie dosko­nale nadaje się do zabez­pie­cza­nia wszel­kich rodza­jów prze­wo­żo­nego ładunku. Dwie szyny przy­mo­co­wane są do powierzchni zała­dun­ko­wej, a kolejne dwie bie­gną wzdłuż wewnętrz­nych gór­nych kra­wę­dzi aż do jej końca. Jest to ela­styczne roz­wią­za­nie, które pozwala w szybki spo­sób zabez­pie­czyć trans­por­to­wany towar.

STABILNY I BEZPIECZNY

System ESP auto­ma­tycz­nie uak­tyw­nia ABS, kon­trolę trak­cji oraz funk­cje ste­ro­wa­nia, aby uła­twić pano­wa­nie nad pojaz­dem pod­czas cia­snych manew­rów. Dzięki blo­ka­dzie mecha­ni­zmu róż­ni­co­wego kie­rowca może zablo­ko­wać mecha­nizm róż­ni­cowy tyl­nej osi, co pozwala utrzy­mać mak­sy­malna trak­cję.

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną