UNIWERSALNA I TRWAŁA STYLISTYKA

NV200
COMBI/EVALIA

  • DYNAMICZNY I ŁATWY W PROWADZENIU
  • ELASTYCZNE WNĘTRZE
  • CIESZ SIĘ JAZDĄ

od 87 450 

NV200 EVALIA 01
NV200 EVALIA 02
NV200 EVALIA 03
NV200 EVALIA 04

ZMIEŃ SWÓJ MODEL BIZNESOWY

NV200 Combi posiada aż do trzech rzę­dów sie­dzeń, z któ­rych dwa można zło­żyć, two­rząc nie­prze­cięt­nie dużą i ela­styczną prze­strzeń ładun­kową. Wyso­kie usy­tu­owa­nie miej­sca kie­rowcy, dyna­miczna zwrot­ność pojazdu oraz mały pro­mień skrętu uła­twiają manew­ro­wa­nie samo­cho­dem nawet na zatło­czo­nych uli­cach. Dodat­kowo NV200 cha­rak­te­ry­zuje się cie­kawą sty­li­styką, wygodą i boga­tym wypo­sa­że­niem.

WYGODA I ELASTYCZNOŚĆ

Nissan NV200 Combi zapewnia więcej miejsca wewnątrz pojazdu, a regulowana modułowa konstrukcja foteli gwarantuje prawie nieograniczone możliwości zmiany przestrzeni ładunkowej. Bez względu na to czy w samochodzie jada dwie czy siedem osób, wciąż jest zaskakująco dużo miejsca na bagaż.

2 miejsca – w konfiguracji z dwoma fotelami NV200 Combi może zabrać trzy rowery górskie bez konieczności demontowania przedniego koła. To 3,1mᵌ przestrzeni ładunkowej.

5 miejsc – nawet jeśli w samochodzie jedzie pięć osób każda może zabrać ze sobą dużą walizkę. To 2,3 mᵌ przestrzeni ładunkowej.

7 miejsc – to nadal miejsce na dwie duże walizki.

BEZPIECZEŃSTWO

NV200 wypo­sa­żony jest w wiele aktyw­nych sys­temów podno­szą­cych bez­pie­czeń­stwo, np. ABS z sys­temem elek­tro­nicz­nego roz­działu siły hamo­wa­nia (EBD), układ wspo­ma­ga­nia nagłego hamo­wa­nia (Brake Assist) oraz kon­troli sta­bil­no­ści toru jazdy. Wer­sja stan­dar­dowa obej­muje poduszkę powietrzną kie­rowcy oraz napi­na­cze przed­nich pasów bez­pie­czeń­stwa. Dostępny jest rów­nież elek­tro­niczny sys­tem sta­bi­li­za­cji toru jazdy (ESP), a także poduszki powietrzne pasa­żera i poduszki boczne.

WSZECHSTRONNOŚĆ

EVALIA ofe­ruje prak­tycz­ność na pozio­mie samo­cho­dów z seg­mentu MPV z wyko­rzy­sta­niem pro­stych i trwa­łych roz­wią­zań. Łado­wa­nie bagaży jest łatwe dzięki niskiej i jed­no­cze­śnie pła­skiej podło­dze. Ponadto wsia­da­nie i wysia­da­nie jest wygodne dzięki dużym drzwiom prze­suw­nym. Wysoka pozy­cja za kie­row­nicą zapew­nia kom­fort i dosko­nałą widocz­ność.

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną