ZMIENI TWÓJ BIZNES NA LEPSZE

NV200

 • PRZESTRONNE WNĘTRZE
 • MOBILNE BIURO
 • DOSKONAŁY DO PRACY

od 63 911 

NV200 02
NV200 03
NV200 01
NV200 04

5-LETNIA GWARANCJA PRODUCENTA NISSAN NA SAMOCHODY UŻYTKOWE

NISSAN ofe­ruje stan­dar­dowo ogól­no­eu­ro­pej­ską gwa­ran­cję pro­du­centa na wszyst­kie modele samo­cho­dów użyt­ko­wych o znacz­nie wię­cej niż zwy­kła gwa­ran­cja – obej­muje nastę­pu­jące ele­menty:

 • 5 lat lub 160 000 km kom­plek­so­wej ochrony
 • 5 lat gwa­ran­cji na powłokę lakier­ni­czą nadwo­zia
 • 5 lat gwa­ran­cji na ory­gi­nalne czę­ści i akce­so­ria NISSAN
 • 5 lat pomocy dro­go­wej (Assi­stance) – obej­muje awa­rie, wypadki, zda­rze­nia nie­ob­jęte gwa­ran­cją
 • 12 lat gwa­ran­cji na koro­zję modelu NV200
 • Pełna cesja upraw­nień z tytułu gwa­ran­cji

MAKSYMALNA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

Nis­san NV200 VAN dys­po­nuje kuba­turą prze­strzeni ładun­ko­wej wyno­szącą 4,2 m³, czyli wewnątrz pojazdu zmiesz­czą się dwie peł­no­wy­mia­rowe euro­pa­lety – do tego jest wypo­sa­żony w sze­roko otwie­rane tylne drzwi oraz jedną lub dwie pary bocz­nych drzwi prze­su­wa­nych, które uła­twiają zała­du­nek. Dzięki naj­niż­szemu pro­gowi zała­dunku w kate­go­rii (524 mm) i zwięk­szo­nej prze­strzeni ładun­ko­wej, zała­du­nek jest nie­zwy­kle łatwy.

PRZEWÓZ OSÓB

Jeśli zamiast palet chcesz prze­wo­zić pasa­że­rów, 7-miej­scowa wer­sja NV200 Combi będzie ide­al­nym roz­wią­za­niem. Pojaz­dem może kom­for­towo podró­żo­wać do sze­ściu pasa­że­rów – a pojem­ność bagaż­nika wynosi do 3100 l. Z uwagi na kom­pak­towy wygląd zewnętrzny, zaska­ku­jąco prze­stronne wnę­trze oraz miej­sce model NV200 zapew­nia mnó­stwo prze­strzeni, by spro­stać wyzwa­niom życia zawo­do­wego i oso­bi­stego.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

NV200 roz­kwita w mie­ście dzięki:

 • Wyjąt­ko­wej zwin­no­ści (pro­mień skrętu 5,3 m).
 • Dosko­na­łej widocz­no­ści dzięki wysoko umiesz­czo­nemu fote­lowi kie­rowcy.
 • Niski poziom progu uła­twia wcho­dze­nie i wycho­dze­nie z pojazdu.
polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną