NOWE OBLICZE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

NOWY E-NV200

  • W 100% ELEKTRYCZNY
  • 7-OSOBOWY SAMOCHÓD RODZINNY
  • MINIMALNY KOSZT

od 151 290 

E-NV200 01
E-NV200 02

ELEKTRYCZNA PRZYSZŁOŚĆ

Co powsta­nie w wyniku skrzy­żo­wa­nia cenio­nego vana Nis­san NV200 z wio­dą­cym na rynku, w 100% elek­trycz­nym Nis­sa­nem LEAF? Efekt jest bar­dzo zaska­ku­jący, jest nim rewo­lu­cyjny e-NV200. Jest wypo­sa­żony w te same spraw­dzone tech­no­lo­gie co LEAF, dzięki czemu Twoja firma od razu odczuje korzy­ści. Eksplo­ata­cja w 100% elek­trycz­nego pojazdu redu­kuje koszty ope­ra­cyjne i popra­wia wize­ru­nek firmy.

PRAWDZIWE OSZCZĘDNOŚCI

Poże­gnaj się nie tylko z ben­zyną – gdy usią­dziesz za kie­row­nicą w 100% elek­trycz­nego vana Nis­san e-NV200 zapo­mnisz rów­nież o wymia­nie oleju i prze­glą­dach. Nis­san e-NV200 nie posiada sil­nika spa­li­no­wego ani tra­dy­cyj­nej skrzyni bie­gów. Dzięki mniej­szej licz­bie rucho­mych ele­men­tów koszty kon­ser­wa­cji pojazdu są wyjąt­kowo niskie. Do tego docho­dzą oszczęd­no­ści zwią­zane z ulgami podat­ko­wymi i spe­cjal­nymi zachę­tami dla posia­da­czy samo­cho­dów elek­trycz­nych (dostępne w zależ­no­ści od kraju).

ZASIĘG NA CAŁY DZIEŃ

Nis­san e-NV200 został zapro­jek­to­wany z myślą o real­nej eks­plo­ata­cji. Zasięg do 170 km* w cyklu NEDC wystar­cza więk­szo­ści firm do codzien­nych dostaw lub dojaz­dów do pracy. Nis­san e-NV200 ofe­ruje także odpo­wied­nie narzę­dzia i infor­ma­cje, pozwa­la­jąc lepiej wyko­rzy­sty­wać każde łado­wa­nie. Wśród nich znaj­dziesz tryby jazdy ener­go­osz­częd­nej oraz wie­lo­funk­cyjny kom­pu­ter pokła­dowy z wyświe­tla­czem, który pre­zen­tuje m.in. poziom wyko­rzy­sty­wa­ne­j/ge­ne­ro­wa­nej mocy, stan nałado­wa­nia aku­mu­la­tora i czas łado­wa­nia.

TRZY SPOSOBY ŁADOWANIA

Łado­wa­nie Two­jego Nis­sana e-NV200 jest pro­ste. Podłącz go w domu tak samo jak każde urzą­dze­nie domowe. Możesz także sko­rzy­stać z naszych punk­tów szyb­kiego łado­wa­nia w miej­scach publicz­nych, które zapew­niają 80% nałado­wa­nia w 30 minut.

  1. PUBLICZNE PUNKTY SZYBKIEGO ŁADOWANIA – DO 80% MOCY W 30 MINUT
  2. SZYBKIE ŁADOWANIE W DOMU – W ZALEDWIE 4 GODZINY
  3. PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI – PEŁNE NAŁADOWANIE W 12 GODZIN
polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną