INTELLIGENT MOBILITY

NOWY LEAF

  • ZEROWA EMISJA SPALIN
  • W 100% ELEKTRYCZNY
  • PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWE DOZNANIA

od 153 800 

LEAF 01
LEAF 02
LEAF 03
LEAF 04
LEAF 05

WSPARCIE KIEDY NAJBARDZIEJ GO POTRZEBUJESZ

Nowy Nis­san LEAF to gwiazda sys­te­mów. Przy­go­tuj się na nową rela­cję ze swoim samo­cho­dem. Nowy Nis­san LEAF ofe­ruje zasięg zwięk­szony do 378 km na jed­nym łado­wa­niu, co pozwala na dłuż­sze podróże tra­sami wyzna­czo­nymi przez roz­bu­do­waną euro­pej­ską sieć sta­cji szyb­kiego łado­wa­nia CHAdeMO.

CIESZ SIĘ JAZDĄ

Wyobraź sobie jazdę, kiedy wyko­rzy­stu­jesz tylko jeden pedał, dzięki któ­remu możesz nie tylko dyna­micz­nie przy­spie­szać, ale i hamo­wać. Albo wyobraź sobie, że nie­któ­rymi zada­niami możesz podzie­lić się ze swoim samo­cho­dem, aby czas za kie­row­nicą był bar­dziej relak­su­jący. Dzięki takim tech­no­lo­giom jak e-Pedal nowy Nis­san LEAF spra­wia, że wszystko to jest naprawdę moż­liwe. e‑Pe­dal umoż­li­wia kie­rowcy rusza­nie, przy­spie­sza­nie, zmniej­sza­nie pręd­ko­ści i zatrzy­my­wa­nie samo­chodu tylko poprzez regu­lo­wa­nie naci­sku na pedał przy­spie­sze­nia, co zapew­nia lep­szą kon­trolę nad pojaz­dem i zmniej­sza stres zwią­zany z pro­wa­dze­niem. System ten należy do wypo­sa­że­nia stan­dar­do­wego już w pod­sta­wo­wej wer­sji modelu.

TECHNOLOGIA, KTÓRA ZACHWYCA

Pro­PILOT, czyli zaawan­so­wany sys­tem wspoma­ga­jący kie­rowcę, auto­ma­tycz­nie kon­tro­luje odle­głość od pojazdu poprze­dza­ją­cego i kory­guje tor jazdy, poma­ga­jąc utrzy­mać Nis­sana LEAF pośrodku pasa ruchu. Funk­cje te mogą znacz­nie popra­wić wra­że­nia z jazdy auto­stradą, zarówno w inten­syw­nym, jak i płyn­nym ruchu.

LEPSZY WIDOK Z KAŻDEJ STRONY

Pro­PILOT Park to tech­no­lo­gia umoż­li­wia­jąca zapar­ko­wa­nie nowego Nis­sana LEAF za naci­śnię­ciem przy­ci­sku. W pełni auto­ma­tyczna funk­cja, korzy­sta­jąca z zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii prze­twa­rza­nia obrazu z czte­rech kamer o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści oraz sygna­łów z 12 czuj­ni­ków ultra­dź­wię­ko­wych roz­miesz­czo­nych ze wszyst­kich stron pojazdu, wpro­wa­dza samo­chód na wybrane miej­sce par­kin­gowe.

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną