DOSKONAŁY MIEJSKI CROSSOVER

NOWY QASHQAI

  • SPORTOWA SYLWETKA
  • OCZEKUJ WIĘCEJ!
  • PEŁEN ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

od 79 750 

QASHQAI 01
QASHQAI 03

SMUKŁA I SPORTOWA SYLWETKA

Nowa gene­ra­cja Nis­sana Qashqai podąża drogą pełną suk­ce­sów wyty­czoną przez swo­ich poprzed­ni­ków. Od czasu swo­jego ryn­ko­wego debiutu w 2007 roku Nis­san Qashqai pozo­sta­wał lide­rem w seg­men­cie cros­so­ve­rów w Euro­pie, zarówno w kon­tek­ście sty­li­styki, jak i jako­ści pro­wa­dze­nia. Obecna gene­ra­cja modelu prze­szła grun­towną moder­ni­za­cję pod­kre­śla­jącą jego wyjąt­kowy cha­rak­ter. Wpro­wa­dzone zmiany sku­piły się na czte­rech obsza­rach i obej­mują uatrak­cyj­nioną sty­li­stykę nadwo­zia, wyż­szą jakość wykoń­cze­nia wnę­trza, jesz­cze lep­sze wła­ści­wo­ści jezdne oraz nowe tech­no­lo­gie inte­li­gent­nej mobil­no­ści Nis­sana, popra­wia­jące kom­fort i pew­ność pro­wa­dze­nia.

POKAŻ SWOJĄ OSOBOWOŚĆ

Inte­li­gen­cja i piękno idą w parze, czego dowo­dem jest ele­gan­cja i wyra­fi­no­wa­nie Two­jego wyma­rzo­nego cros­so­vera. Nowy Nis­san Qashqai łączy piękny styl i zna­ko­mitą aero­dy­na­mikę, spra­wia­jąc, że jazda nim po mie­ście nie ma sobie rów­nych. Nadaj swo­jemu Nis­sanowi MICRA wyjąt­kowy cha­rak­ter, wybie­ra­jąc jedną z dwóch eks­klu­zyw­nych moż­li­wo­ści per­so­na­li­za­cji ofe­ro­wa­nych przez Nis­sana. Cie­kawa oferta ele­men­tów do wnę­trza oraz nadwo­zia dostępna jest w sze­ro­kiej gamie kolo­rów, tak aby każdy mógł wybrać odcień odpo­wia­da­jący wła­snym pre­fe­ren­cjom.

SUPER INTELIGENTNY SUV

Best­sel­le­rowy cros­so­ver już na pierw­szy rzut oka zwraca uwagę swoim dyna­micz­nym wyglą­dem, któ­rego głów­nym ele­men­tem jest front auta z naj­now­szą wer­sją motywu litery V oraz nowo­cze­snymi, w pełni LED-owymi, reflek­to­rami. Wew­nątrz pasa­że­ro­wie oto­czeni są nie tylko ele­ganc­kimi, wyso­kiej jako­ści mate­ria­łami, ale rów­nież dźwię­kiem pły­ną­cym z nowego 8-gło­śni­ko­wego sys­temu audio BOSE Pre­mium. Nad bez­pie­czeń­stwem wszyst­kich podró­żu­ją­cych czu­wają inno­wa­cyjne tech­no­lo­gie, takie jak sys­tem auto­ma­tycz­nego hamulca awa­ryj­nego, roz­po­zna­wa­nia zna­ków dro­go­wych lub ostrze­ga­nia o poje­ździe w mar­twym polu.

ZUPEŁNIE NOWY POZIOM JAZDY

Poko­chaj zakręty. System kon­tro­luje zacho­wa­nie auto­ma­tycz­nej prze­kładni na nie­wiel­kich zakrę­tach, two­rząc wra­że­nie, że pro­wa­dzisz samo­chód z manu­alną skrzy­nią. Wcho­dząc w łuk nastę­puje reduk­cja biegu i deli­katne zwol­nie­nie, a przy wycho­dze­niu z niego samo­chód przy­spie­sza płyn­nie, zwięk­sza­jąc bieg. W trud­nych warun­kach tere­no­wych lub na asfal­cie masz pew­ność mak­sy­mal­nej przy­czep­no­ści. Wyko­rzy­stu­jąc kom­pu­ter i czuj­niki, inte­li­gentny sys­tem bada sto­pień pośli­zgu i natych­miast prze­nosi auto­ma­tycz­nie moment obro­towy do 50% na tylne koła.

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną