PARTNER RODZINNYCH WYZWAŃ

NOWY X‑TRAIL

  • STWORZONY DO PRZYGÓD
  • MASYWNA SYLWETKA
  • ZAAWANSOWANE SILNIKI

od 112 800 

X-TRAIL 03
X-TRAIL 02
X-TRAIL 04
X-TRAIL 05
X-TRAIL 01

WIĘKSZY I EFEKTOWNY SUV DLA AKTYWNEJ RODZINY

Ciesz się rodzin­nym życiem w więk­szym i bar­dziej kom­fortowym SUV- ie, który ma wszystko czego potrze­bu­jesz: masywna syl­wetka, naj­now­sze tech­no­lo­gie oraz kom­fort i ela­stycz­ność.
Fla­gowy przed­sta­wi­ciel marki w seg­men­cie cros­so­ve­rów jest autem prze­zna­czo­nym dla aktyw­nych rodzin, które wolne chwile poświę­cają swoim pasjom. W rezul­ta­cie pojazd ofe­ruje sze­reg nowo­cze­snych roz­wią­zań z zakresu funk­cjo­nal­no­ści oraz bez­pie­czeń­stwa. Dosko­na­łymi przy­kła­dami mogą być elek­trycz­nie regu­lo­wana klapa bagaż­nika z funk­cją obsługi bez­do­ty­ko­wej lub reflek­tory FULL LED z funk­cją dyna­micz­nego doświe­tla­nia zakrę­tów. Teraz te i wiele innych roz­wią­zań, czy­nią­cych z Nis­sana X-Trail dosko­nały samo­chód na rodzinne przy­gody

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Inte­li­gentne tech­no­lo­gie jazdy Nis­sana są nie­zwy­kle czułe i natych­miast reagują aby unik­nąć pro­ble­mów na dro­dze. Trak­tu­jąc bez­pie­czeń­stwo jako prio­ry­tet dzięki tech­no­lo­gii NISSAN Safety Shield, nowy NISSAN X-TRAIL pomaga Ci uni­kać koli­zji czo­ło­wych, nie­bez­pie­czeństw zwią­za­nych z mar­twym punk­tem, zjaz­dem z pasa ruchu i nie tylko. System kamer 360° pre­zen­tuje widok samo­chodu z lotu ptaka, a dzięki funk­cji podziału ekranu możesz przy­bli­żyć widok z przodu, tyłu oraz boku pojazdu.

BARDZIEJ EKSCYTUJĄCE PODRÓŻE

Szu­kasz oszczęd­nego i prze­strzen­nego SUV-a, któ­rego pro­wa­dze­nie to czy­sta przy­jem­ność? Aero­dy­na­miczny Nis­san X-Trail z bez­prze­kła­dniową skrzy­nią Xtro­nic to samo­chód, który spełni Twoje marze­nia. Dzięki eli­mi­na­cji sta­łych zakre­sów prze­ło­żeń, elek­tro­nicz­nie kon­tro­lo­wana skrzy­nia CVT jest źró­dłem płyn­nej fali mocy, teraz także z try­bem „ECO”.

INTUICYJNY NAPĘD NA WSZYSTKIE KOŁA

Nis­san X-Trail potrafi dosto­so­wać się do zmie­nia­ją­cych warun­ków pogo­do­wych 30 razy szyb­ciej niż mru­gnię­cie oka. Czy to deszcz, czy śnieg, sys­tem auto­ma­tycz­nie prze­syła moc do kół, które jej naj­bar­dziej potrze­bują.
6-bie­gowa manu­alna skrzy­nia bie­gów zapew­nia moc, o jakiej marzy­łeś. Trój­stoż­kowe syn­ch­ro­ni­za­tory zapew­niają szybką i pre­cy­zyjną zmianę prze­ło­żeń, a mniej­szy spa­dek obro­tów ozna­cza płynną reak­cję na wyko­ny­wane manewry.

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną