Nowy salon Nissana w Kie­lcach

Bar­dzo nam miło i przy­jem­nie powi­ta­ć Pań­stwa na stro­nie inter­ne­to­wej naszej nowej marki NISSAN w Kiel­cach.

Firma POL-MOT Auto pod­pi­sała umowę dealer­ską z marką NISSAN w lutym 2018 roku dopeł­nia­jąc Cen­trum Moto­ry­za­cyjne POL-MOT Auto w Kiel­cach o kolej­ną ­nie­za­wodną i cenioną markę z boga­tym wachla­rzem ofert samo­cho­dów nowych, usług ser­wi­so­wych i bla­charsko-lakier­ni­czych. POL-MOT Auto SA to firma o dłu­go­let­nim doświad­cze­niu w branży moto­ry­za­cyj­nej w Pol­sce. Nasze salony i ser­wisy znaj­du­ją­ się w War­sza­wie, Kiel­cach, Bia­łym­stoku i Łomży.

Głów­nym naszym atu­tem jest stały roz­wój ofe­ro­wa­nych usług i ela­stycz­no­śćw reago­wa­niu na potrzeby naszych Klien­tów. Ofe­ru­jemy naszym Klien­tom kom­plek­so­wą­ ob­sługę w zakre­sie: sprze­daży i ser­wisu samo­cho­dów nowych i uży­wa­nych, sprze­daży usług finan­so­wych i ubez­pie­czeń, odkupu samo­cho­dów uży­wa­nych. Posia­damy wła­sny zakład bla­char­sko-lakier­ni­czy, dzięki czemu zapew­niamy bez­go­tów­kową likwi­da­cję szkód komu­ni­ka­cyj­nych samo­cho­dów wszyst­kich marek.

Nie­za­leż­nie od Pań­stwa wyboru zawsze można liczyć na wspa­niałą i pro­fe­sjo­nal­ną ­ob­sługę, nie­za­wod­ność oraz wiele nowo­cze­snych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Oczy­wi­ście jako pro­fe­sjo­nalny dealer POL-MOT Auto ofe­ruje pomoc w wybo­rze samo­chodu. Ofe­ru­jemy peł­ną­ gamę samo­cho­dów oso­bo­wych, SUV, 4×4, samo­cho­dów elek­trycz­nych i użyt­ko­wych. Gotów na jaz­dę­ próbną?

Zapra­szamy do nowego salonu i ser­wisu marki NISSAN w Kiel­cach przy ul. 1 Maja 254

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną