O FIRMIE

POL-MOT Auto SA to firma o dłu­go­let­nim doświad­cze­niu w branży moto­ry­za­cyj­nej w Pol­sce. Nasze salony i ser­wisy znaj­dują się w War­sza­wie, Kiel­cach, Bia­łym­stoku i Łomży. Swoją ofertę kie­ru­jemy zarówno do Klien­tów indy­wi­du­al­nych, jak i do firm, które od wielu lat wypo­sa­żamy we flotę samo­cho­dową. W Kiel­cach firma posiada dwa oddziały innych marek a od lutego 2018 dołą­czył do nich oddział NISSAN two­rząc Cen­trum Moto­ry­za­cyjne z boga­tym wachla­rzem ofert samo­cho­dów nowych, usług ser­wi­so­wych i bla­charsko-lakier­ni­czych. Głów­nym naszym atu­tem jest stały roz­wój ofe­ro­wa­nych usług i ela­stycz­ność w reago­wa­niu na potrzeby naszych Klien­tów.

Ofe­ru­jemy naszym Klien­tom kom­plek­sową obsługę w zakre­sie: sprze­daży i ser­wisu samo­cho­dów nowych i uży­wa­nych, sprze­daży usług finan­so­wych i ubez­pie­czeń, odkupu samo­cho­dów uży­wa­nych. Posia­damy wła­sny zakład bla­char­sko-lakier­ni­czy, dzięki czemu zapew­niamy bez­go­tów­kową likwi­da­cję szkód komu­ni­ka­cyj­nych samo­cho­dów wszyst­kich marek.

POLECAMY

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną