SERWIS
BLACHARSKO-LAKIERNICZY

Posia­damy stałą współ­pracę z PZU, WARTA, UNIQA, Allianz czy Gene­rali.

Ofe­ru­jemy szybki czas napraw, obsługę bez­go­tów­kową, sto­su­jemy nowo­cze­sne tech­no­lo­gie np. luto­spa­wa­nia, posia­damy elek­tro­niczny sys­tem pomiaru geo­me­trii nadwo­zia, etc. Lakie­ru­jemy wyko­rzy­stu­jąc naj­now­sze tech­no­lo­gie lakie­rów samo­cho­do­wych firmy PPG, lidera w branży. Stale szko­limy się by spro­stać naj­trud­niej­szym wyma­ga­niom naszych klien­tów.

                

Aby­śmy mogli obsłu­żyć Cię jesz­cze spraw­niej i szyb­ciej przy­go­tuj nie­zbędne doku­menty:

Ser­decz­nie zapra­szam do sko­rzy­sta­nia z naszych usług:

Krzysz­tof Stę­pień
Koor­dy­na­tor Ser­wisu Bla­char­sko-Lakier­ni­czego
E-mail: kste­pie­n@pol­mo­tauto.pl
Tel. 041 368 10 25 w 4

Umów się do serwisu

POLECAMY

polmoto fb

POL-MOT Auto SA

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną