SERWIS MECHANICZNY

Zapra­szamy Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z pro­fe­sjo­nal­nego auto­ry­zo­wa­nego ser­wisu mecha­nicz­nego. Nasze biuro obsługi Klienta spraw­nie i szybko zaj­mie się przy­ję­ciem i wyda­niem samo­chodu, zała­twi rekla­ma­cję oraz pomoże w sytu­acji awa­ryj­nej. Więk­szość napraw jest wyko­ny­wa­nych w ciągu jed­nego dnia (drobne usterki nie­jed­no­krot­nie usu­wane są od ręki), a w razie naprawy wyma­ga­ją­cej dostawy czę­ści nie­osią­gal­nych w kraju Klient otrzy­muje auto zastęp­cze.

Rozwią­za­nia w zakre­sie obsługi ser­wi­so­wej

Bada­nia zado­wo­le­nia Klien­tów z obsługi ser­wi­so­wej

Pro­wa­dzimy bada­nia zado­wo­le­nia naszych Klien­tów z ofe­ro­wa­nych usług. Są to bada­nia tele­fo­niczne skie­ro­wane do Klien­tów, któ­rzy odwie­dzili nasz ser­wis. W ciągu kilku dni po wizy­cie kon­tak­tu­jemy się tele­fo­nicz­nie, aby zapy­tać o wra­że­nia z ostat­niej wizyty. Ana­li­zu­jemy wszyst­kie uwagi i opi­nie naszych Klien­tów. Jeste­śmy wdzięczni za poświę­cany nam czas i wszel­kie infor­ma­cje, które pozwa­lają nam lepiej pozna­wać ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów.

Umów się do serwisu

POLECAMY

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną