Nissan liderem w segmentach samochodów elektrycznych i crossoverów w Polsce

Nis­san jest świa­to­wym pio­nie­rem zarówno w seg­men­cie cros­so­ve­rów, jak i pro­du­ko­wa­nych na masową skalę samo­cho­dów elek­trycz­nych. W mija­ją­cym roku marka wpro­wa­dziła na rynek kolejne gene­ra­cje modeli Qashqai oraz X-Trail, a swoją ofi­cjalną pre­mierę miała druga odsłona naj­po­pu­lar­niej­szego samo­chodu elek­trycz­nego na świe­cie – Nis­sana LEAF. W rezul­ta­cie japoń­ski pro­du­cent zare­je­stro­wał w Pol­sce 15 636 pojaz­dów (+8,9%) oraz zdo­był pozy­cję lidera w obu naj­waż­niej­szych dla sie­bie kate­go­riach – samo­cho­dów elek­trycz­nych (270 sztuk, +611%) oraz cros­so­ve­rów (12 148 sztuk, +11,1%).

Szcze­gól­nie wart pod­kre­śle­nia jest ponad 6-krotny wzrost sprze­daży odno­to­wany przez markę w seg­men­cie pojaz­dów zero­mi­syj­nych, znacz­nie prze­kra­cza­jący ryn­kową śred­nią 192%. Na ten wynik zło­żyło się 239 egzem­pla­rzy modelu LEAF oraz 31 dostaw­czego e-NV200. W per­spek­ty­wie rocz­nej (2017 vs. 2016) odpo­wiada to wzro­stom odpo­wied­nio o 856% i 139%. W rezul­ta­cie Nis­san awan­so­wał na pozy­cję lidera z udzia­łem w rynku na pozio­mie 52%.

Japoń­ski pro­du­cent pozo­stał rów­nież lide­rem w seg­men­cie SUV/cros­so­ve­rów, wyprze­dza­jąc drugą na liście markę o bli­sko 1000 samo­cho­dów. Bez­sprzecz­nie naj­po­pu­lar­niej­szym mode­lem Nis­sana, nie tylko w tej kate­go­rii, ale rów­nież na całym pol­skim rynku, był Qashqai z wyni­kiem 8 062 sztuk (+4,6%). Spek­ta­ku­larny wzrost zano­to­wał jego więk­szy brat X-Trail – jego sprze­daż wynio­sła 1861 egzem­pla­rzy, co ozna­cza wzrost o ponad 48% w porów­na­niu z rokiem 2016.

Suk­cesy marki nie koń­czą się tylko na jej „fla­go­wych” pojaz­dach. Dosko­na­łym przy­kła­dem jest wpro­wa­dzona w tym roku do sprze­daży nowa gene­ra­cja Nis­sana Micra, która zano­to­wała bli­sko 70% wzro­stu w sto­sunku do roku 2016. W okre­sie od stycz­nia do grud­nia 2017 roku z salo­nów wyje­chało bli­sko 2000 egzem­pla­rzy, z któ­rych ponad 30% zawie­rało pakiety indy­wi­du­ali­za­cji np. dopa­so­wu­jące kolor wyko­rzy­sta­nych we wnę­trzu ele­men­tów do barwy nadwo­zia. Bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyły się także wer­sje z uni­kal­nym sys­te­mem nagło­śnie­nia BOSE Per­so­nal z gło­śni­kami mię­dzy innymi w zagłówku fotela kie­rowcy – bli­sko jedna trze­cia klien­tów zde­cy­do­wała się na wypo­sa­że­nie swo­ich aut w to roz­wią­za­nie.

Nis­san dosko­nale radzi sobie rów­nież w seg­men­cie samo­cho­dów spor­to­wych – wśród pojaz­dów ofe­ru­ją­cych moc powy­żej 500 koni mecha­nicz­nych kul­towy GT-R zna­lazł się na dru­gim miej­scu w Pol­sce z wyni­kiem 32 sprze­da­nych egzem­pla­rzy, co prze­ło­żyło się na bli­sko 78% wzrost w porów­na­niu do wyniku z poprzed­niego roku.

polmoto fb

Nissan Pol-Mot Auto Kielce

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 POL-MOT Auto SA w restrukturyzacji | Informacje prawne |  Polityka prywatności | Wykonanie strony SEMRACER

Umów się do serwisu


Zamów jazdę próbną